KHỚP NỐI NHANH (ĐẦU NẠP) TRÊN BỒN CHỨA LPG CỐ ĐỊNH (MALE COUPLING)

090 452 2708